POSZUKIWANI: Regionalni Animatorzy Rozwoju Gospodarczego | NGO

Zegar 07.02.2020    13:24

Konkurs ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 184/104/20 z dnia 4 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie – „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”

 

Sposób składania ofert

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

Najważniejsze terminy
Składanie ofert: od 10 lutego 2020 r. 03 marca 2020 r.

Wyniki oceny formalnej: od 4 marca do 10 marca 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 30 kwietnia 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 30 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zasady

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 45 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: http://www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji, Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich:

 

Piotr Dylewski –tel. 22 59 79 952; e-mail: piotr.dylewski@mazovia.pl,

Anna Nitka –tel. 22 59 79 762; e-mail: anna.nitka@mazovia.pl,

Małgorzata Białczak – Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategia Innowacji, tel. 22 59 79 794; e-mail: malgorzata.bialczak@mazovia.pl.

Nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”