Konferencja 6.09.2016 r. – relacja

RIS Mazovia Zegar 07.09.2016    08:01

„Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza” – szansą dla nauki – była tematem przewodnim spotkania z przedstawicielami jednostek naukowych 6 września br. w siedzibe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeszcze w tym roku jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa z Mazowsza będą miały do wykorzystania pół miliarda złotych z funduszy unijnych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Konkursy ruszą jeszcze w tym roku.

„Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza” – szansą dla nauki – była tematem przewodnim spotkania z przedstawicielami jednostek naukowych 6 września br. w siedzibe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jeszcze w tym roku jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa z Mazowsza będą miały do wykorzystania pół miliarda złotych z funduszy unijnych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej. Konkursy ruszą jeszcze w tym roku.

Szczegóły wsparcia oraz założenia „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” i możliwe źródła finansowania działalności badawczo-rozwojowej przedstawicielom środowisk naukowych przedstawili: marszałek Adam Struzik oraz eksperci ds. innowacyjności  – dr Marcin Wajda – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Aleksandra Szwed (Z-ca Dyrektora) oraz Małgorzata Rudnicka  – kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju.

– Co obecnie w najwyższym stopniu decyduje o konkurencyjności gospodarki? Innowacyjność. Tylko gospodarka oparta na wiedzy może na przestrzeni lat zagwarantować wzrost poziomu życia mieszkańców regionu. By innowacje mogły powstawać, trzeba ich twórcom, czyli jednostkom badawczo-rozwojowym oraz przedsiębiorcom zapewnić dostęp do odpowiednich narzędzi – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Siła w innowacyjności

Jednym z podstawowych źródeł finansowania takich narzędzi jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Do 2020 r. zakłada on wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i przedsiębiorstw kwotą 278 mln euro. Zgodnie z  harmonogramem naborów (zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na br.) konkursy na blisko połowę z tych środków zostaną uruchomione jeszcze w tym roku. Oznacza to, że tylko w 2016 r. do wykorzystania będzie aż pół miliarda złotych.

62 mln euro na infrastrukturę badawczo-rozwojową jednostek naukowych

W br. planowany jest konkurs, w którym mazowieckie ośrodki naukowo-badawcze będą mogły sięgnąć po tą wyjątkową sumę.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się inicjatywy ujęte w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa mazowieckiego. Główną ideą wsparcia jest zakup niezbędnej infrastruktury oraz osiągnięcie większego urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej. Szansę na dofinansowanie mają przedsięwzięcia, które w największym stopniu gwarantują komercjalizację wyników prac B+R. Przyznane dofinansowanie będzie musiało być zgodne z RPO WM 2014–2020, szczegółowym opisem osi priorytetowych oraz regulaminem konkursu.

20 mln euro na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw

Już w październiku br. przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie. Aby je uzyskać projekt musi być zgodny z jednym z obszarów wskazanych w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” – bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość życia.

Można eksperymentować

Dodatkowo, w harmonogramie naborów przewidziano również 5 mln euro na wsparcie procesu eksperymentowania oraz poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych. W ramach tego konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw w obszarach innych niż wskazane w „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Bony na innowacje

Aby zachęcić podmioty nieposiadające doświadczenia w prowadzeniu prac B+R, ogłoszony jest również konkurs na małe projekty badawczo-rozwojowe. Za pośrednictwem bonów można realizować prace badawczo-rozwojowe określone przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związane z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi bądź zmian procesowych, w tym także usług z obszaru wzornictwa.

Współpraca nauki i biznesu

– We wspieraniu innowacyjności na Mazowszu szczególnie ważne jest wykorzystanie potencjału naukowego skoncentrowanego w naszym regionie. Pełne wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na wspieranie badań, rozwoju i innowacji wymaga także modyfikacji postrzegania roli instytucji nauki. Kluczowe jest otwarcie się tych instytucji na współpracę z różnymi podmiotami (szczególnie przedsiębiorstwami), poszukiwanie możliwości realizacji projektów badawczych będących odpowiedzią na wyzwania społeczne i potrzeby gospodarcze – zaznaczył dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM Marcin Wajda.

RPO WM 2014–2020 jest jednym z narzędzi wykorzystywanych w procesie transformacji w kierunku innowacji. Wdrożenie programu w 2020 r. na Mazowszu powinno przynieść większe urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej oraz wzmożoną aktywność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. W konsekwencji wpłynie to na wzrost konkurencyjności regionu.

Szczegółowych informacji udziela Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w urzędzie marszałkowskim, tel. (22) 59 79 751, e-mail: dsrr@mazovia.pl, a w obszarze Kontraktu Terytorialnego dla województwa mazowieckiego – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, tel. (22) 518 49 01, e-mail: biuro@mbpr.pl.

Prezentacje:

(1) Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza –  cele i działania

(2) Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego – proces przedsiębiorczego odkrywania

(3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – I oś proirytetowa

(4) RSI a Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

(5) Partnerstwo dla wsparcia regionalnego systemu innowacji

(6) Horyzont 2020

(7) Innowator Mazowsza