Kolejny krok w mazowiecką innowacyjność

Zakończyło się XVII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii. Spotkaniu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

Zakończyło się XVII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności, organu opiniodawczo-doradczego dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii. Spotkaniu przewodniczył marszałek Adam Struzik.

 

Decyzje

Głównym tematem spotkania było omówienie Programu wdrożeniowego na lata 2016–2017 dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Członkowie zostali zapoznani z projektem dokumentu i mieli możliwość zadawania pytań, jak również zgłoszenia uwag przed podjęciem decyzji o rekomendowaniu Zarządowi Województwa Mazowieckiego przyjęcia programu.

 

Program wdrożeniowy na lata 2016-2017 jest drugim programem sformułowanym od momentu przyjęcia zaktualizowanej RIS Mazovia i pierwszym po zakończeniu realizacji „Planu działań dla wypełnienia warunku wstępnego dla pierwszego celu tematycznego EFSI w województwie mazowieckim”. Jesienią 2016 roku Komisja Europejska (KE) potwierdziła spełnienie warunku wstępnego 1.1 EFSI, co daje możliwość podejmowania dalszych działań na rzecz realizacji RIS Mazovia.

 

Jednocześnie KE rekomenduje dalszy rozwój systemu monitorowania RIS Mazovia, kontynuację procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego oraz cykliczne przedstawianie członkom Komitetu Monitorującego PRO WM 2014–2020 informacji na temat wdrażania tych zaleceń.

 

Pozostałe sprawy

Członkowie zostali także poinformowani o przebiegu i zakończeniu prac nad spełnieniem warunku wstępnego 1.1 dla Celu Tematycznego 1 EFSI oraz stanem realizacji RIS Mazovia 2020 w ubiegłym roku. Ponadto omówiono przebieg konkursu na Mazowiecki Klaster Kluczowy.

 

Prezentacje – z posiedzenia MRI