Kolejne posiedzenie MRI

19 marca br. już po raz czwarty spotkali się członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Posiedzeniu przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Spotkanie poświęcone było kluczowym kwestiom dotyczącym okresu programowania 2014-2020.

Dyskutowano o nowym modelu polityki rozwoju regionalnego obejmującym wspieranie mocnych stron regionu, wykorzystanie zintegrowanych instrumentów rozwoju terytorialnego w ujęciu: regiony, miasta, obszary wiejskie, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnej specjalizacji regionów, wyznaczonym przez cele Strategii Europa 2020 tj. inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu.
Ważnym zadaniem, przed jakim stoi województwo mazowieckie, jest aktualizacja „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007-2015”, której założenia będą kluczowe dla pozyskiwania środków na rozwój innowacyjności na Mazowszu w latach 2014-2020. Regionalne Strategie Innowacji określają kierunki polityki innowacji i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność. Są obecnie jednymi z kluczowych mechanizmów oddziaływania na innowacyjność regionów Unii Europejskiej.
Podczas posiedzenia omówiony został projekt „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. Prezentacja ta była kontynuacją  dyskusji na temat polityki klastrowej, która odbyła się podczas III posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.
Posumowano również seminarium organizowane przez Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, poświęcone tematyce Regionalnych Strategii Innowacji i perspektywom przygotowań do Polityki Spójności 2014-2020. Seminarium miało na celu przegląd działań ukierunkowanych na tworzenie systemów monitoringu Regionalnych Strategii Innowacji, omówienie tworzonych mechanizmów – systemu monitoringu procesów implementacji obowiązujących Strategii.
Główna część posiedzenia była poświęcona prezentacji na temat założeń Polityki Spójności 2014-2020. w kontekście aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza. Obejmowała najważniejsze założenia Strategii Europa 2020, cele oraz inicjatywy i działania ukierunkowane na jej realizację. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu inteligentnej specjalizacji regionów. Bardzo istotną kwestią dotyczącą nowej perspektywy finansowej jest fakt, że Mazowsze ze względu na osiągnięty poziom PKB w kolejnej perspektywie finansowej, jako jedyny region w Polsce będzie regionem przejściowym. Wobec  tego w przyszłym okresie programowania zmieni się struktura i wielkość środków przeznaczonych na wspieranie innowacyjności w regionie. Prezentację zakończyło omówienie harmonogramu prac nad opracowaniem dokumentów niezbędnych do realizacji Polityki Spójności 2014-2020.

Mazowiecka Rada Innowacyjności, jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.