Kierunek – Innowacyjne Mazowsze!

RIS Mazovia Zegar 15.11.2013    17:32

Wzmocnić innowacyjność Mazowsza i sprawić, by wzrosła konkurencyjność regionu na tle innych regionów Unii Europejskiej – taki jest nadrzędny cel Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (RSI).

Wzmocnić innowacyjność Mazowsza i sprawić, by wzrosła konkurencyjność regionu na tle innych regionów Unii Europejskiej – taki jest nadrzędny cel Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza (RSI).

Obecnie trwają intensywne prace nad aktualizacją RSI, zmierzające do opracowania inteligentnej specjalizacji regionu, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Strategia inteligentnej specjalizacji ma się przyczynić do zbudowania przewagi konkurencyjnej regionu w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy oraz stworzenia sieci współpracy pomiędzy sferami nauki i biznesu. Ma to zapewnić spójność podejmowanych działań oraz stworzyć właściwe ramy dla rozwoju innowacyjności w regionie.

Aby cel był możliwy do zrealizowania, strategia nie może być narzucona z góry, niezbędne jest współuczestnictwo interesariuszy w jej tworzeniu. Zgodnie z zasadą partycypacji, w pracach nad strategią uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, klastrów i inicjatyw klastrowych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej z terenu Mazowsza. Mazowsze jest regionem bardzo zróżnicowanym, a mocne strony i potrzeby aglomeracji warszawskiej różnią się od mocnych stron i potrzeb subregionów: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego czy siedleckiego.

Dlatego też odpowiedzialny za aktualizację RSI Wydział Innowacyjności w Departamencie Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, we współpracy z Delegaturami UMWM oraz Regionalnymi Ośrodkami EFS w poszczególnych subregionach zorganizował we wrześniu i październiku br. serię spotkań roboczych dotyczących RSI, a w szczególności inteligentnej specjalizacji regionu oraz innowacji społecznych.  Była to już druga, po wiosennej, runda spotkań konsultacyjnych związanych z aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji. W rundzie jesiennej uczestnikom spotkań zaprezentowano dotychczasowy stan prac nad strategią oraz cztery obszary inteligentnej specjalizacji regionu:

  1. Bezpieczna żywność,
  2. Inteligentne systemy zarządzania,
  3. Nowoczesne usługi dla biznesu,
  4. Wysoka jakość życia.

Obszary inteligentnej specjalizacji zostały określone na podstawie diagnozy społeczno-gospodarczej, badań, analiz, konsultacji i warsztatów. Celem jesiennej rundy spotkań roboczych było dookreślenie zidentyfikowanych obszarów i wskazanie powiązań między obszarami gospodarczymi i kluczowymi technologiami, które do tej pory nie zostały uwzględnione w dokumencie. Dodatkowo podczas spotkań organizowanych we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami EFS zaprezentowano ideę innowacji społecznych i ich znaczenie w gospodarce wraz z przykładami skutecznego ich wdrożenia zarówno na gruncie polskim, jak i za granicą. Przedstawiciele biznesu, nauki, organizacji pozarządowych oraz administracji mieli okazję do podzielenia się uwagami, opiniami i sugestiami na temat kierunków rozwoju gospodarczego w każdym z subregionów, a także wypełnienia ankiety na temat RSI (dostępna pod linkiem http://www.innowacyjni.mazovia.pl/inteligentna-specjalizacja/ankieta/).

Zorganizowano w sumie 11 spotkań roboczych według harmonogramu:

 

 

Data

Współorganizator

30 września

Regionalny Ośrodek EFS w Radomiu

7 października

Delegatura UMWM w Ostrołęce

11 października

Delegatura UMWM w Siedlcach

14 października

Delegatura UMWM w Ciechanowie

17 października

Regionalny Ośrodek EFS w Płocku

18 października

Regionalny Ośrodek EFS w Ciechanowie

22 października

Regionalny Ośrodek EFS w Ostrołęce

23 października

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie

28 października

Delegatura UMWM w Płocku

30 października

Delegatura UMWM w Radomiu

31 października

Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach

 

Bardzo dziękujemy uczestnikom spotkań za ich udział i zaangażowanie w proces tworzenia inteligentnej specjalizacji Mazowsza oraz aktualizacji RSI. Państwa opinie i postulaty pomogą w stworzeniu spójnej, kompleksowej strategii, która przyczyni się do rozwoju innowacyjności w całym regionie.

Raporty podsumowujące poszczególne spotkania robocze zostaną opublikowane na stronie internetowej www.innowacyjni.mazovia.pl.