IX posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

O stanie prac nad aktualizacją „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” i ocenie stanu innowacyjności w województwie dyskutowano podczas IX posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

O stanie prac nad aktualizacją „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” i ocenie stanu innowacyjności w województwie dyskutowano podczas IX posiedzenia Mazowieckiej Rady Innowacyjności.

 

Spotkaniu, które odbyło się 25 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przewodniczył wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Nad opracowaniem aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”, zgodnie z wymogami dla okresu finansowania UE 2014-2020, pracuje Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM. Jak podkreślono, dotychczasowe działania, związane także z określeniem inteligentnej specjalizacji województwa, są na etapie konsultacji proponowanych obszarów specjalizacji oraz uzupełniania diagnozy o wyniki badań zleconych przez UMWM. Dokonano oceny stanu innowacyjności Mazowsza w odniesieniu do perspektyw rozwoju konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i regionu oraz przedstawiono bieżące informacje dotyczące działań realizowanych w ramach projektu systemowego pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

 

____________________________

Mazowiecka Rada Innowacyjności jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi ważny element projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego PO KL (Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji).