Inteligentne specjalizacje z wizytą w Sochaczewie

Zegar 09.10.2018    14:18

W dniach 4-5 października 2018 r. w Sochaczewie odbyło się posiedzenie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji przy Konwencie Marszałków Województw RP.

Forum jest międzyregionalną platformą wymiany doświadczeń i informacji oraz upowszechniania dobrych praktyk w zakresie problematyki inteligentnych specjalizacji. Posiedzenia Forum są organizowane cyklicznie, a rola gospodarza przypada samorządowi, który aktualnie przewodniczy Konwentowi Marszałków Województw RP. Właśnie dlatego posiedzenie zostało tym razem zorganizowane na Mazowszu.

W posiedzeniu RFIS wzięli udział przedstawiciele wszystkich szesnastu województw, administracji rządowej i Komisji Europejskiej. Podczas dyskusji poruszano tematy dotyczące europejskiej polityki klastrowej, a także nowego okresu programowania 2021-2027 w kontekście spełnienia tzw. warunku podstawowego dotyczącego krajowej i regionalnych inteligentnych specjalizacji. Regiony mogły liczyć na wsparcie merytoryczne ekspertów: Pani Anny Sobczak oraz Pani Moniki Matusiak, reprezentujących Komisję Europejską.

Na spotkaniu przedstawiono również działania Województwa Mazowieckiego na rzecz wdrażania inteligentnej specjalizacji i regionalnej strategii innowacji przez pryzmat trzech głównych „wąskich gardeł”, które zostały zidentyfikowane w 2012 roku, tj. w momencie gdy na poziomie regionalnym rozpoczęte zostały prace nad obecnym kształtem Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku: dysproporcji rozwojowej  regionu, niskiego kapitału społecznego oraz niskiego poziomu transferu wiedzy do gospodarki regionu. Mazowsze, tak jak wszystkie regiony w Polsce, stoi obecnie u progu przygotowań do kolejnej perspektywy finansowej. Będzie się to wiązało m.in. z potrzebą dostosowania regionalnego systemu wspierania innowacyjności do nowych wymagań, a co za tym idzie, aktualizacją strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji.

W dalszej części posiedzenia poruszono zagadnienia związane z zapewnieniem synergii działań na poziomie kraj/regiony w zakresie monitorowania inteligentnych specjalizacji w kontekście wyzwań, jakie niesie perspektywa 2020+, a także wnioski ze współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z woj. lubelskim. Ponadto, uczestnikom posiedzenia zostały zaprezentowane kwestie związane z trendami społecznymi i technologicznymi do 2030 roku.