Inteligentna specjalizacja – Stan realizacji działań dla spełniania warunku ex ante dla CT 1 EFSI

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 29.03.2016    11:58

W dniach 17-18 marca br. w Zegrzu odbyło się spotkanie regionów dotyczące omówienia stanu realizacji działań dla spełnienia warunków ex ante dla CT1 EFSI w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.

W dniach 17-18 marca br. w Zegrzu odbyło się spotkanie regionów dotyczące omówienia stanu realizacji działań dla spełnienia warunków ex ante dla CT1 EFSI w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego a także przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tematyka spotkań obejmowała:
1. Realizację działań na rzecz wypełnienia warunku ex ante na poziomie krajowym.
2. Proces przedsiębiorczego odkrywania – współpraca na poziomie regionalnym i krajowym.
3. Realizację planów działań i ocena spełnienia warunków ex ante w CT1:
• doświadczenia regionów;
• wykorzystanie narzędzi samooceny.
4. Inteligentne specjalizacje a regionalne programy operacyjne:
• operacjonalizacja inteligentnej specjalizacji;
• kryteria i sposób oceny;
• eksperci;
• monitorowanie i analiza projektów w regionalnych programach operacyjnych pod kątem inteligentnej specjalizacji.
5. Projekty regionów wspierające realizację działań na rzecz inteligentnych specjalizacji.

 

20160317_145724      20160317_161715dav      hdr

hdr       hdr