Innowacje ponad granicami – Nordic Innovation

Czujnik Innowacji Zegar 04.11.2011    12:14

Skuteczna polityka innowacyjna wymaga nie tylko współpracy państw z Unii Europejskiej, ale i współpracy regionów, także na poziomie transgranicznym. Dobrze udaje się to krajom nordyckim: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji i samorządowym obszarom Grenlandii, Wysp Owczych i Wysp Alandzkich. W czym tkwi przyczyna sukcesu sieci Nordic Innovation, będącej siecią współpracy pomiędzy firmami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami rządowymi w tych krajach?

p3p5nFaJjWxs,nord 

 

Skuteczna polityka innowacyjna wymaga nie tylko współpracy państw z Unii Europejskiej, ale i współpracy regionów, także na poziomie transgranicznym. Dobrze udaje się to krajom nordyckim: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji i samorządowym obszarom Grenlandii, Wysp Owczych i Wysp Alandzkich. W czym tkwi przyczyna sukcesu sieci Nordic Innovation, będącej siecią współpracy pomiędzy firmami publicznymi i prywatnymi oraz organizacjami rządowymi w tych krajach?

 

NordicInnovation jest instytucją, działających pod patronatem Rady Nordyckiej (jest to organizacja subregionalna utworzona w 1952 roku i funkcjonująca jako forum konsultacyjne parlamentów i rządów państw nordyckich i ich terytoriów autonomicznych), wspomagającą zrównoważony rozwoju w krajach skandynawskich. Misją instytucji jest stymulowanie innowacji, usunięcie barier w ich promowaniu i rozwoju oraz budowanie relacji zarówno w samych krajach nordyckich(we wszystkich sektorach) jak i reprezentacja tych krajów na arenie międzynarodowej. Organizacja współpracuje z podmiotami prywatnymi i publicznymi celem tworzenia i koordynowania inicjatyw, które pomagają nordyckim przedsiębiorstwom stać się bardziej innowacyjnymi i konkurencyjnymi. W 2010 instytucja uprościła swoją nazwę, aby lepiej komunikować ich oficjalnej rolę w promowania innowacyjności w krajach regionu. Poprzez usunięcie z nazwy słowa „Centrum” instytut miał nadzieję na pozbycie się wszystkich nieporozumień, co do tego jakiego typu jest to organizacja.

 

Nowa strategia Nordic Innovation na lata 2011 – 2014

 

W grudniu2010 r. Nordic Innovation zakończyło opracowywać nową strategię na następne cztery lata, kładąc nacisk na aktywną działalność na rzecz innowacji, inicjatywy sieciowe i wymianę wiedzy pomiędzy krajami nordyckimi. W marca 2011 nowa strategia została zaakceptowana i podpisana przez Radę Nordycką. Nowa strategia została opracowana w oparciu o wizje przedstawione w Nordyckim Programie Współpracy na Rzecz Innowacji i Polityki Biznesowej 2011-2013, przyjętej przez nordyckich ministrów handlu w październiku 2010. Określa on główne priorytety na rzecz rozwoju innowacji w krajach skandynawskich i niektóre formy współpracy, które mają znacznie przyczynić się do poprawy sytuacji w regionie. Wizja koncentruje się na czterech priorytetach: innowacyjność, przedsiębiorczość, ekologiczny rozwój i dobrobyt. Ponadto, program ma na celu znalezienie sposobów reagowania na zmiany demograficzne w krajach skandynawskich, w których liczba ludzi starszych w populacji stale wzrasta, w stosunku do aktywnych pracowników. Zmiany te powinny znaleźć odzwierciedlenie głównie w innowacyjnych rozwiązaniach w sektorze zdrowia a potencjał handlowy w usługach opieki zdrowotnej powinien szybko wzrosnąć w najbliższej przyszłości.

Wizjaopisana w strategii odpowiada również naciskowiRady na wzmocnienie pozycji państw nordyckich w regionie jako lidera innowacji i zrównoważonego wzrostu. Nordic Innovation zachęca kraje do współpracy, która powinna wygenerować większą „wartość dodaną” niż gdyby każdy kraj pracował na własny rachunek. Dotyczy to również współpracy z partnerami spoza regionu, np. innymi krajami Unii Europejskiej, Kanadą i krajami bałtyckimi. Nordic Innovation ma być zatem czymś więcej niż kolejną instytucją, która finansuje projekty innowacyjne, a przede wszystkim budować relacje i gwarantować, że kraje skandynawskie osiągają korzyści z wiedzy i doświadczeń, a przez to zwiększają swoją „wartość dodaną”.

 

Cele strategiczne NordicInnovation

 

Na podstawiepodstawowych celów organizacji opartych na Nordyckim Programie Współpracy na Rzecz Innowacji i Polityki Biznesowej, wyodrębniono również pięć celów strategicznych. Są to:

 • wgląd winnowacje i handel trans-graniczny;
 • rozwój i dzielenie się nowymi kompetencjami innowacjami;
 • tworzenie platformwspółpracy;
 • poprawa warunków dlainnowacji i wymiany handlowej między i poza granicami krajów nordyckich;
 • wspieranie iwdrażania inicjatyw politycznych.
 •  

Sześć głównych projektów w ramach nowej strategii

 

W ramach nowej strategii określono sześć modelowych projektów, które mają być zrealizowane jednocześnie, stanowiąc przykład dla innych projektów, które może współfinansować Nordic Innovation. Są to:

 • stworzenieNordic Innovation Forum, które ma na celu badanie jak w krajach skandynawskich powinny przebiegać działania na rzecz innowacji;
 • stworzenie nordyckiej strategiispołecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility), promującej konkurencyjność krajów skandynawskich poprzez odpowiedzialny wzrostu;
 • utworzenie Centrum Wiedzy z Zakresu Przedsiębiorczości, koncentrujące się na kształceniu i szkoleniach, a przez to zwiększeniu przedsiębiorczości i perspektywy rozwoju;
 • Promowanie budownictwaprzyjaznego dla klimatu;
 • Wspieraniesektora budowlanego w rozwoju energooszczędnych rozwiązań dla nowego i starszego budownictwa;
 • Wspólnedziałania marketingowe dla innowacyjnych firm przede wszystkim w stosunku do potencjalnych rynków i inwestorów.
 •  

Różne obszary działania NordicInnovation

 

Realizacji strategii Nordic Innovation i jej poszczególnych celów pomagają liczne działania. Jedynm z nich jest dofinansowanie projektów na rzecz innowacji i konkurencyjności w sektorze biznesu krajów skandynawskich. Na wsparcie mogą liczyć także organizacja i partnerstwo w konferencjach (na przykład Konferencja Gulltaggen o innowacjach i przedsiębiorczości); przygotowanie i realizacja programów (na przykład „Mierzony izarządzanyprogram na rzeczinnowacji”,„Innowacyjność w nordyckiej turystyce − Nowe produkty i usługi”, „Nordycka platforma dlalepszegohandlu usługami”); czy stymulowanie współpracy międzynarodowej (Nordic Insight, Nordycko – kanadyjskia współpraca, reprezentacja Nordic Innovation w Azji). Istotną część działań stanowi przygotowanie publikacji, takich jak  raporty iNordic Innovation News.

 

Dofinansowanie projektów

 

NordicInnovation dostarcza funduszy dla realizacji projektów, których celem jest rozwój innowacji i konkurencyjności w sektorze biznesu krajów skandynawskich jak i rozwój handlu i zrównoważonego rozwoju. Nordic Innovation definiuje innowacje jako nowe produkty, usługi, rynki, procesy lub modele organizacyjne, które tworzą korzyści finansowe lub w inny sposób generują wartość dla społeczeństwa. Wymaga to szerokiego podejścia do innowacji dostarczanych z wielu źródeł. Organizacja jest również chętna do wspierania innowacji we wszystkich branżach i sektorach, w tym w administracji publicznej. Nordic Innovation, dostarcza funduszy do realizacji projektów, które bezpośrednio lub pośrednio mogą być wykorzystane komercyjnie. Projekty muszą spełniać następujące kryteria:

 • projekt musi obejmować partnerów co najmniej z trzech krajach skandynawskich;
 • projekt musi być co najmniej w 50% samofinansujący się (zarówno w postaci godzin pracy jak i finansowania bezpośredniego);
 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy;
 • projekt musi przynieść konkretne wyniki (nowa koncepcja, produkt lub usługa), które mogą być przekazywane i udostępniane w krajach skandynawskich i na arenie międzynarodowej;

Idealny projekt powinien obejmować do pięciu krajów skandynawskich i być w ponad 50% samofinansujący się. Projekt powinien opierać się na krajowych priorytetach i inicjatywach oraz powinien odnosić się do innych projektów skandynawskich i międzynarodowych. Projekt powinien również wykazać się prawdziwą oryginalnością, tworzyć nowe kontakty i promować nowe rynki. Wiele projektów opublikowanych na stronie internetowej Nordic Innovation jest zaproszeniem do składania wniosków. Ponadto, organizacja również finansuje projekty, które pochodzą z niezależnej aplikacji. Jeżeli nie ustalono inaczej w tekście zaproszenia, składanie wniosków składa się z dwóch etapów. Pierwszym krokiem jest wysłanie zaproszenia celem wyrażenia zainteresowania z krótkim opisem idei projektu. Po zatwierdzeniu, należy złożyć pełny wniosek w celu uzyskania dofinansowania projektu. Nordic Innovation nie finansuje projektów z następujących dziedzin: badania podstawowe, marketing, inwestycje w poszczególnych spółkach, niezależne oraz prace zlecone. Całkowity budżet na inwestycje to NOK 8 mln czyli około € 1 mln. Firma może ubiegać się o kwotę między NOK 300 000 a NOK 1 mln. Termin składania wniosków upływa11 grudnia 2011.

W 2010 roku projekty z następujących dziedzin najczęściej otrzymywały dotacje: zdrowie i styl życia; klimat, środowisko naturalnei energia; sieci; żywność, turystyka i przygoda; innowacja morska; zrównoważonarenowacja; inicjatywy badawcze; zaangażowanie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju standardów czy rozwój innowacyjny.

 

Wybrane projekty, które otrzymały dotacje od Nordic Innovation w 2010

 

Dziedzina Projekt
Zdrowie i styl życia Nordycka platforma dla badań klinicznych
Zdrowie i innowacje
Klimat, środowisko naturalnei energia Budownictwo przyjazne klimatowi
Nordic Cleantech open
Nordycka klasyfikacja środowiskowa
Sieci World Climate Solutions 2010
Żywność, turystyka i przygoda Współpraca na rzecz turystyki nordyckiej
Doświadczenie międzynarodowe
Mierzony i zarządzany program na rzeczinnowacji
Innowacja morska Program innowacji morskiej
Eracobuild − Zrównoważona Renowacja Zrównoważone produktyi materiały budowlane do remontu
Model One Stop Shopw zrównoważonej renowacji
Inicjatywy badawcze Współfinansowanie inicjatywy badawczej o najwyższym priorytecie
Badaniaw kierunku industrializacji – Salt and Paper Battery
Badanie TRI: Potencjał Sekwestracji dwutlenku węgla (CSS) w regionie nordyckim
Badanie TRI: Sekwestracji dwutlenku węgla i energia odnawialna
Zaangażowaniemałych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju standardów Wdrażanierozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw celem poprawy dostępu do międzynarodowej standaryzacji
Zarządzanie energiąw małych i średnich przedsiębiorstwach
InnoGrowth Przygraniczny Venture Capital
Fundusz Inwestycyjny Bałtyku
Program DENIP: innowacyjność na rzecz wzrostu
Innowacyjne zamówienia publiczne
Mierzony i zarządzany program innowacji
Mapowaniei Sieci Globalne Przedsiębiorczości i Innowacji
Projekt pilotażowy w finansowaniu przemysłów kreatywnych

 

Źródło: Nordic Innovation Annual Report, 2010

 

Konferencja Gulltaggen o innowacjach i przedsiębiorczości

 

Nordic Innovation angażuje się również w organizację konferencji i przykładowo w 2010 było generalnym partnerem konferencji Gulltaggen 2010, która odbyła się w Oslo w dniach 27 – 29 kwietnia, a której tematem przewodnim były innowacje i przedsiębiorczość. Konferencja Gulltaggen stała się ważnym miejscem spotkań dla przedstawicieli sektorów kreatywnych we wszystkich krajach skandynawskich, mając corocznie nawet ponad 1500 uczestników. Gulltaggen jest przygotowywana przez organizację z branży marketingu interaktywnego, INMA i trwa trzy dni, kiedy to odbywają się liczne warsztaty, wystawy i wykłady. Intencją organizatorów tej współpracy jest skupienie się na innowacyjności i tak zwanej „przedsiębiorczej energii” w interaktywnych i kreatywnych sektorach w krajach skandynawskich. Miała ona również służyć jako pomoc do stworzenia nowych sieci i miejsca spotkań, koncentrując się najbardziej na współpracy pomiędzy krajami skandynawskimi.

 

Mierzony i zarządzany program na rzecz innowacji

 

Łącznie 100 nordyckich małych i średnich przedsiębiorstw wzięło udział w programie „Mierzony izarządzanyprogram na rzeczinnowacji” −Measured and Managed Innovation programme (MMI)realizowanym w ramach działalności Nordic Innovation. Ogólnym celem programu byłapoprawa sukcesu firm innowacyjnych we wszystkich krajach skandynawskich. Badania przeprowadzone przez Nordic Innovation w ramach projektu miały na celu zwiększenie świadomości firm na temat innowacji. Wyniki pokazały, że jedynie 41 proc. firm skandynawskich biorących udział w badaniu ma określoną strategię innowacji, przy czym aż 63 proc. stwierdza, że działa na rynkach charakteryzujących się silną konkurencją. Badania zatem jasno wskazały na potrzebę zwiększenia świadomości innowacji w krajach skandynawskich, aby umożliwić firmom nordyckim odróżnienie się od konkurencji.

WedługMMI jest to możliwe poprzez wprowadzenie metodycznego podejścia do zarządzania innowacjami. W trakcie programu uczestnicy diagnozowali zatem ich strategię innowacji w szczegółach, a metoda diagnostyczna stosowana w MMI została oparta  na Radarze Innowacji, opracowanym przez Mohan’a Sawney’a, Inigo Arróniz’a i Robert C. Wolcott’a z Kellogg School of Management na Northwestern University. Metoda została wybrana po dokładnym porównaniu różnych narzędzi innowacji, przy ocenie ich użyteczność w kontekście krajów nordyckich. Łącznie 13 firm konsultingowych z całej Skandynawii zostało przeszkolonych w zakresie wykorzystania Radaru Innowacji. Firmy konsultacyjne przygotowały przedsiębiorstwa do badania i prowadziły tak zwane pogłębione warsztaty, podczas których zostały przeanalizowane wyniki a firmy opracowały odpowiedni profil na przyszłość. Oprócz badań i diagnozy, Nordic Innovation zamierza rozpocząć współpracę z nordyckimi szkołami biznesu, które będą prowadzić badania porównawcze pomiędzy krajami.

 

NordicInnovation dla innowacyjności w nordyckiej turystyce

 

Turystyka to ważna część gospodarki krajów nordyckich. Dlatego jesienią 2008 roku,Nordic Innovation zainicjował program „Innowacyjność w nordyckiej turystyce − Nowe produkty i usługi” („Innovation in Nordic tourism – New products and services”). W ramachprogramu, dofinansowano siedem projektów, które były źródłem zaleceń jak nordycki przemysł turystyczny może rozwinąć się w konkurencyjne, zrównoważone i innowacyjne przedsięwzięcie, a tym samym zwiększyć swoje udziały w rynku na całym świecie. Ponadto, Nordic Innovation i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nawiązały współpracę w ramach programu „Business Model Innovation in Tourism and Experience Industries”. Program ma na celu stworzenie szerokiego „poligonu doświadczalnego” dla innowacyjnych modeli biznesowych i ekologicznego rozwoju w turystyce. 5 kwietnia 2011, Nordic Innovation przedstawił projekt podczas 87. sesji Komitetu Turystyki OECD w Paryżu, który wydał zgodę na tę inicjatywę. Ponadto, grupa robocza Nordyckiej Rady ds. Turystyki administrowana przez Nordic Innovation, postanowiła w dniu 22 października 2010 udzielić pełnego wsparcia do nowego projektu Business Model Inovation.

Nordic Innovation i OECD we współpracy z profesorem Mohanem Sawhneyem, Robertem C. Wolcott i Jiyao Chen z Kellogg School of Management, mają za zadanie dostosować narzędzie innowacji „Radar innowacji” do projektu. Radar Innowacji i pogłębione warsztaty będą służyć jako platforma do realizowania zarządzania strategicznego w firmach skandynawskich i państw członkowskich OECD. Przez benchmarkingu firm zarówno ze Skandynawii jak i innych krajów członkowskich OECD, będzie można określić kierunek działalności w turystyce i sektorze usług. Łącznie 30 firm weźmie udział w projekcie: 18 firm z krajów skandynawskich i 12 firm z innych krajów OECD. W rezultacie zostaną opracowane działania w celu zwiększenia innowacji ekologicznych, poprawę ochrony środowiska i rozwoju nowych rynków i nowych możliwości biznesowych. Zakończenie projektu planowane jest na czwarty kwartał 2011 roku. Należy zaznaczyć, że Nordic Innovation w ciągu ostatnich lat zainwestowało w szereg inicjatyw w sektory należącego do tak zwanej „Doświadczalnej Gospodarki” czyli przedsiębiorstwa w sektorze usług turystycznych, restauracji, dostawców usług i przemysłu kreatywnego − wszystkie tworzące nowe wartości dla klientów.

 

Nordycka platforma dla lepszego handlu usługami

 

Sektorusług stanowi dużą część gospodarki w krajach skandynawskich a poprawa działalności iwarunków dla eksportu usług daje atrakcyjne możliwości. Nordycka platforma dlalepszegohandlu usługami skupia się na wdrażaniu certyfikatów i standardów, które mogą przyczynić się do spójności jakości usług i skutecznego trans-granicznego rynku usług w krajach skandynawskich oraz w Europie. Głównym punktem działalności platformy jest wdrożenie Artykułu 26 Europejskiej Dyrektywy w sprawie usług, według którego państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny zachęcać dostawców usług do korzystania z certyfikacji i dobrowolnych norm w celu zapewnienia jakości świadczenia usług. Program ma dwa główne cele. Po pierwsze, jest to zwrócenie uwagi na wyzwania praktyczne w użyciu standardów i certyfikacji w celu zapewnienia jakości usług, a po drugie zapewnienie,że kraje skandynawskie odgrywać będą aktywną rolę w rozwoju europejskiej certyfikacji i norm. Platforma nordycka ściśle współpracuje z europejskimi partnerami, tj. Sekretariatem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu(EFTA), Komisją ds. Rynku WewnętrznegoiOchrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego oraz Europejskim Komitetem Normalizacyjnym (CEN).

Szeroki zakrespodejścia do standaryzacji jest odzwierciedlony w portfelu projektów platformy. Niektóre projekty realizowane są na poziomie ogólnym zajmując się badaniem powiązań między standaryzacją a przepisami poszczególnych krajów skandynawskich. Inne projekty są zaangażowane bardziej w konkretny sektor, mając na celu rozwój standardów w sektorach o dużym znaczeniu dla gospodarki skandynawskiej. Wśród obszarów poruszanych w projektach są: standardy zamówień dające wskazówki dostawcom i nabywcom usług sprzątających, normalizacja w dziedzinie bezpieczeństwa i usług dla osób starszych i stosowanie norm w celu zwiększenia innowacyjności w wybranych branżach oraz w odniesieniu do zamówień publicznych. Ponadto projekty mają zwiększyć wiedzę małych i średnich przedsiębiorstw na temat normalizacji i sprawić, że proces standaryzacji będzie dla nich bardziej dostępny.

 

NordicInnovation we współpracy międzynarodowej

 

Od pewnego czasu NordicInnovation angażuje się również w szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. Przykładem tego typu działalności jest Nordic Insight, czyli międzynarodowy przegląd, nad którym Nordic Innovation obecnie pracuje, aby zapewnić partnerom wiedzę na temat innowacji i barier w handlu.  W celu realizacji Nordic Insight, Nordic Innovation dokonuje takich czynności, jak utrzymanie aktualnych przeglądów nordyckich możliwości współpracy w dziedzinie innowacji i handlu; przeprowadzenie badań międzynarodowych, które zapewniają odpowiednie możliwości dla przyszłej nordyckiej współpracy z międzynarodowym potencjałem dla biznesu czy monitorowanie i znalezienie odpowiedniego nordyckiego kontekstu dla strategii EU 2020 i innych istotnych projektów dotyczących polityki, takich jak Unia innowacji, itp.

Ponadto, NordicInnovation ma kilka projektów, których głównym celem jest wzmocnienie konkurencyjności regionu nordyckiego na rynku światowym. Organizacja współpracuje, między innymi, z NordForsk i Nordic Energy Research, w kontekście inicjatyw badawczych i programu Energia i Transport oraz inicjatywy na rzecz nordyckiego budownictwa przyjaznego zmianom klimatycznym.

Co więcej, NordicInnovation regularnie uczestniczy w seminariach w Brukseli, a także przedstawiciele organizacji są obecni w charakterze prelegentów i panelistów na różnych konferencjach na całym świecie. Ostatnio organizacja skupiła się na nawiązaniu współpracy z następującymi podmiotami: World Economic Forum;  OECD; NESTA (UK); Komisja Europejska i różne dyrekcje (ds. Przedsiębiorstw; ds. Rynku Wewnętrznego i Usług; ds. Badań Naukowych (jednostka Innowacje); Parlament Europejski; Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu(EFTA); Kellogg School of Management; London School of Economics and Political Science; Centrum Doskonałości dla komercjalizacji badań (Kanada); Departament Biznesu, Innowacji i Umiejętności (Ministerstwo Handlu, Wielka Brytania); European Venture Capital Association; Europejski Fundusz Inwestycyjny;  Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN / CENELEC).

 

Nordycko – kanadyjska współpraca dzięki Nornic Innovation

 

W celu promowania i zapewnienia ciągłościdobrych stosunków między krajami skandynawskimi i Kanadą, Nordycka Rada finansuje wspólny projekt, zarządzany przez Nordic Energy Research (NER) i właśnie Nordic Innovation. Ogólnym celem jest zbudowanie sieci i mechanizmów współpracy pomiędzy tymi dwoma regionami, jak również wspieranie wymiany wiedzy i transferu technologii.

Poprzez wymianęekspertyz Nordic Innovation rozumie dzielnie się poglądami i zaleceniami ekspertów co do wniosków o dofinansowanie prac naukowych. Wymiana wiedzy to działalności w postaci na przykład seminariów i warsztatów, dotyczących obszarów szczególnego zainteresowania obu regionów, zapraszanie mówców i delegatów z poszczególnych regionów (co może być postrzegane jako krok do budowy spójnej sieci). Wymiana innowacji ma odbywać się głównie przez koncentratory innowacji oraz współpracę między parkami nauki i innowacji oraz programy wymiany.

NERi Nordic Innovation będą przez cały 2011 rok rozwijać różne działania, które stymulują nordycko-kanadyjskie stosunki w dziedzinie energii odnawialnej i innowacji. Poprzez te działania nordyckie instytucje podejmują konkretne aktywności mające na celu wizualizację niewykorzystanego potencjału, który tkwi w stosunkach między krajami skandynawskimi i Kanadą w dziedzinie zrównoważonej energii i innowacji.

 

Reprezentacja NordicInnovation w Azji

 

Wyzwania globalizacji wymagają zmiany w kierunku bardziej otwartych sieci i międzynarodowych sposobów organizowania procesów innowacyjnych.W związku z tym, Nordic Innovation zrealizował projekt pilotażowy, który w marcu 2009 roku zainicjowała Nordycka Rada, a którego celem było nawiązanie współpracy z Azją. Projekt trwał do 2010 roku. W ramach projektu Nordycka Rada wsparła firmy skandynawskie i inne nordyckie instytucje poprzez stworzenie wspólnego nordyckiego systemu finansowania współpracy opartej o innowacyjne inicjatywy i projekty nordyckiej reprezentacji w Azji. Priorytetem powinny być inicjatywy w zakresie innowacji w obszarach, które realizują cele nordyckiego programu globalizacji. Program będzie dodatkowym bodźcem dla reprezentacji państw nordyckich w Azji do określenia wspólnej strategii komunikacji, organizacji targów, warsztatów oraz badań.

 

Działalność wydawnicza NordicInnovation: raporty i newsletter

 

NordicInnovation prowadzi również działalność wydawniczą publikując co roku różnego rodzaju raporty. W 2010 pojawiły się miedzy innymi raporty dotyczące rozwojunordyckiej sieci wodorowej; innowacji stymulowanych przez społeczną odpowiedzialność biznesu (Połączenie projektowania i biznesu w zyskowny i zrównoważony sposób); innowacji stymulowanych przez użytkownika w sektorze opieki zdrowotnej; doświadczeń usługodawców nordyckich i ich poglądów na certyfikacje jako narzędzia biznesowego. Nordic Innovation zdecydowało się również na wydanie swojego newslettera pod nazwą: „Nordic Innovation News” w marcu 2011. Magazyn dostarcza najświeższych informacji na temat poczynań instytucji, strategii i planów.

 

W planach – Fundusz NordicInnovation

 

NordicInnovation planuje w najbliższym czasie utworzenie Nordic Innovation Fund (venture capital). Na spotkaniu ministrów w Helsinkach 14 października 2011, ministrowie polityki gospodarczej, energetycznej i regionalnej postanowili kontynuować rozmowy w sprawie utworzenia Funduszu, wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), który byłby źródłem jednej trzeciej finansowania. Według wniosku, który został przedstawiony na posiedzeniu ministrów, fundusz byłby jedną z największych inwestycji Nordic Innovation w wysokości 250 mln euro. Należy zaznaczyć, że Nordic Innovation pracuje nad projektem Nordic Innovation Fund w ścisłej współpracy z rządami krajowymi i innymi zainteresowanymi stronami od kilku lat.

 

http://www.nordicinnovation.net/