Innowacje dla Mazowsza – jak efektywnie wdrażać innowacje w naszym regionie?

Czujnik Innowacji Zegar 01.04.2015    15:21

System wpierania innowacji w regionie, innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE, rola klastrów i uczelni we wdrażaniu i rozwijaniu innowacji a także narzędzia finansowania innowacji to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone podczas konferencji „Innowacje dla Mazowsza – jak wdrażać innowacje w naszym regionie?”, która odbyła się 31 marca 2015 roku w Warszawie.

System wpierania innowacji w regionie, innowacyjność Mazowsza na tle innych regionów w Polsce i UE, rola klastrów i uczelni we wdrażaniu i rozwijaniu innowacji a także narzędzia finansowania innowacji to tylko niektóre tematy, które zostały poruszone podczas konferencji „Innowacje dla Mazowsza – jak wdrażać innowacje w naszym regionie?”, która odbyła się 31 marca 2015 roku w Warszawie.

Spotkanie, któro otworzył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik było okazją do zastanowienia się nad potencjałem naszego regionu i wymianą opinii pomiędzy różnymi grupami interesariuszy w zakresie innowacji, ale także do zaprezentowania rezultatów projekt systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza.

Uczestniczący w konferencji eksperci reprezentujący wiodące instytucje zaangażowane w proces tworzenia i wdrażania innowacji na Mazowszu, m.in. jednostki naukowe prowadzące badania oraz zajmujące się monitorowaniem innowacyjności, instytucje otoczenia biznesu, a także przedsiębiorstwa wchodzące w skład mazowieckich klastrów dyskutowali m.in. o tym jak stymulować rozwój innowacji w regionie, co sprzyja a co utrudnia ich wdrażanie, jakie są szanse na to, aby województwo mazowieckie stało się skupiskiem innowacyjności, a także jak rozbudzić i propagować idee innowacyjnego myślenia na Mazowszu w dalszej perspektywie.

Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne są poniżej:

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.