Innowacje dla Integracji Cyfrowej

Czujnik Innowacji Zegar 26.07.2011    18:22

Kryzys finansowy, przez który przechodzi Europa u progu XXI wieku, ma daleko idące konsekwencje dla sytuacji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, hamując rozwój, a także uwydatniając wady obecnej struktury ekonomicznej Wspólnoty. Jednym z priorytetowych zadań państw członkowskich UE jest podjęcie pilnych działań zmierzających do zminimalizowania wpływu tych negatywnych czynników na socjo-ekonomiczną sytuację Europy.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,gdansk 

Kryzys finansowy, przez który przechodzi Europa u progu XXI wieku, ma daleko idące konsekwencje dla sytuacji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, hamując rozwój, a także uwydatniając wady obecnej struktury ekonomicznej Wspólnoty. Jednym z priorytetowych zadań państw członkowskich UE jest podjęcie pilnych działań zmierzających do zminimalizowania wpływu tych negatywnych czynników na socjo-ekonomiczną sytuację Europy.

Zastosowanie inteligentnych strategii rozwoju wydaje się najodpowiedniejszym sposobem:

 • by przeciwdziałać kryzysowi
 • by stawić czoła problemom natury gospodarczej i społecznej, z jakimi zmagamy się  w Europie
 • ponieważ jesteśmy świadomi, że nowoczesne technologie cyfrowe stały się najpotężniejszą siłą napędową wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia

Decyzje musimy podjąć tu i teraz

Ze znanych badań wynika, że 25% wzrostu PKB oraz 40% wzrostu wydajności i produkcji w Unii Europejskiej generowane jest dziękiumiejętnemu wykorzystywaniu rozwiązań teleinformatycznych. Musimy wyciągnąć z tych ustaleń konkretne wnioski i nie oglądać się tylko na tradycyjne silne sektory gospodarki, które tracą swoje historyczne znaczenie. Dowód?

 • W Polsce sektor teleinformatyczny ma bowiem większy udział w tworzeniu PKB  niż sektor górnictwa, a za 4 lata wyprzedzi na tym polu sektor energetyczny!
 • Na poziomie osobistym, korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych pozwala często zwiększyć szanse zawodowe, uzyskać potrzebne informacje i nawiązać kontakty społeczne.
 • Na poziomie społecznym i gospodarczym, rozwiązania teleinformatyczne pomagają dokonać znaczących postępów w usługach socjalnych i zdrowotnych oraz w edukacji, jak również przyczyniają się do wzrostu produktywności i otwierają wiele możliwości dla przedsiębiorców.

Analfabetyzm cyfrowy hamulcem rozwoju Europy

Dwa największe problemy, jakich doświadcza Europa w kontekście rozwoju cyfryzacji,  to:

 • niedobór specjalistów teleinformatyki,
 • cyfrowy analfabetyzm milionów Europejczyków, który w konsekwencji prowadzi do ich wykluczenia z współczesnego cyfrowego świata – coraz silniej skomunikowanego elektronicznie a także bazującego na produktach i usługach gospodarki cyfrowej.

Niski poziom kompetencji cyfrowych, czy też ich zupełny brak, uznawany jest za jedną z podstawowych przyczyn mniejszej konkurencyjności i wydajności europejskiej gospodarki w stosunku do krajów najbardziej dynamicznie rozwijających się w skali globalnej. Dziesiątki milionów Europejczyków to osoby wykluczone z cyfrowego świata, bardzo często z osobistych powodów. Największą grupę wykluczonych cyfrowo obywateli stanowią osoby starsze, słabo wykształcone, bezrobotne oraz osoby o niskich dochodach, które w konsekwencji doświadczają dalszej marginalizacji w kategoriach społeczno-ekonomicznych.

W interesie publicznym i gospodarczym jest wprowadzenie ich w świat Internetu. Jak? O tym chcemy dyskutować podczas gdańskiej konferencji.

Głównym celem konferencji „Innowacje dla Integracji Cyfrowej” jest dokonanie przeglądu oraz zaproponowanie priorytetyzacji europejskich projektów i inicjatyw na rzecz integracji cyfrowej (e-Integracji), a także przeprowadzenie debaty nad ich miejscem w szerszym kontekście tematyki Europejskiej Agendy Cyfrowej. Wydarzenie to stwarza forum do dyskusji i propozycji nowych rozwiązań, w oparciu o istniejącą wiedzę praktyczną oraz dobre praktyki i najciekawsze przedsięwzięcia na rzecz integracji cyfrowej, realizowane w krajach europejskich na poziomach zarówno narodowych, regionalnych, jak i lokalnych.

Główne filary tematyczne konferencji to:

 • Wprowadzenie dorosłych Europejczyków w cyfrowy świat poprzez wykształcanie umiejętności cyfrowych, niezbędnych dla poniesienia jakości życia oraz szans zawodowych na  rynku pracy, w coraz większym stopniu zależnym od nowoczesnych technologii
 • Modele niezależnego życia i bezpieczeństwa osób starszych, w oparciu o innowacyjne rozwiązania w zakresie e-opieki oraz e-zdrowia
 • Krajowe i regionalne programy e-integracji w spectrum tematyki planów działania wdrażających Europejską Agendę Cyfrową.

Fundamentalne problemy jakie zostaną poruszone w trakcie konferencji to:

neptun_maly

 • Jak efektywnie wykorzystywać środki unijne przeznaczone na realizację projektów e-Integracji, w szczególności w dobie kryzysu, z jakim zmaga się Europa?
 • Czy jako Europa posiadamy przemyślaną i długofalową strategię zmniejszenia grupy osób wykluczonych cyfrowo?
 • W jaki sposób wykorzystać technologie teleinformatyczne, innowację i przedsiębiorczość, tak aby wprowadzić e-wykluczonych do świata cyfrowego i tym samym umożliwić  im lepsze funkcjonowanie w życiu publicznym oraz skorzystanie z realnych korzyści płynące z użytkowania nowych technologii w życiu codziennym.

Uczestnicy konferencji i przedstawicieli eSpołeczności (w tym społeczności Big Ideas, utworzonych podczas Digital Agenda Stakeholder Day, uczestników warsztatów DAA oraz grup ad hoc MS e-Inclusion), którzy wspólnie opracują dokument o charakterze mapy drogowej (Gdańsk Road Map), opisujący działania tzw. lokalnych „latarników”, skorelowane z wyzwaniami DAE w zakresie upowszechniania kompetencji cyfrowych.

Dokument ten, powstały w wyniku oddolnie zainicjowanego procesu, zostanie przedłożony do ewentualnego zatwierdzenia Wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, Komisarz ds. Agendy Cyfrowej, Neelie Kroes, w połowie września bieżącego roku.

Innym spodziewanym rezultatem będzie porozumienie partnerów z regionów państw członkowskich UE w sprawie wspólnej realizacji projektu z obszaru tematycznego edukacji cyfrowej.

 

źródło:

http://www.innodig.eu/pl/