INFOSEMINARIUM: Regionalna Strategia Innowacji dla inteligentnej specjalizacji – przygotowania do polityki spójności po 2014 r.

RIS Mazovia Zegar 04.12.2012    23:43

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach projektu systemowego pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, organizuje infoseminarium pn.: Regionalna Strategia Innowacji dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza – przygotowania do polityki spójności po 2014 r., które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna, ul. Zielna 37.

Zgodnie z obowiązującymi: Strategią Europa 2020 i towarzyszącą jej inicjatywą przewodnią „Unia Innowacji”, regiony powinny kierować wsparcie finansowe na rozwój innowacyjności w oparciu o inteligentną specjalizację i koncentrować się na mocnych stronach, w których mogą osiągaćwybitne wyniki. Celem koncepcji inteligentnej specjalizacji jest między innymi  osiągnięcie masy krytycznej w kluczowych dla konkurencyjności obszarach i sektorach, rozprzestrzenianie technologii ogólnego zastosowania, zwłaszcza poprzez wykorzystywanie ich w produktach i usługach oraz wzmocnienie lokalnych potencjałów w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.

 

Wobec zmienionych uwarunkowań strategicznych na poziomie UE, Województwo Mazowieckie rozpoczęło proces aktualizacji RIS dla Mazowsza, której szczególnie istotnym elementem będzie określenie inteligentnej specjalizacji regionu. Infoseminarium jest pierwszym spotkaniem, którym chcielibyśmy rozpocząć współpracę i włączyć Państwa do prac nad strategią inteligentnej specjalizacji. Chcielibyśmy, aby w spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele mazowieckich klastrów, parków technologicznych, ośrodków transferu technologii, organizacji pracodawców, instytucji otoczenia biznesu, jak również reprezentanci środowisk gospodarczych Mazowsza.

 

W świetle powyższych informacji chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w planowanym infoseminarium. Udział jest bezpłatny. Niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje pierwszeństwo zgłoszenia – rejestracji.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa dostępnego poniżej i przesłania na adres poczty elektronicznej:wojciech.juszczak@mazovia.pl.

 

Jednocześnie informuję, iż komórką organizacyjną w strukturach Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odpowiedzialną za organizację przedmiotowego spotkania jest Wydział Innowacyjności. Dlatego też, w przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości/pytań proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Panem Wojciechem Juszczakiem, adres poczty elektronicznej wojciech.juszczak@mazovia.pl, numer telefonu: 22 597 99 66 lub Panią Małgorzatą Rudnicką, Kierownikiem Wydziału Innowacyjności, adres poczty elektronicznej małgorzata.rudnicka@mazovia.pl, numer telefonu: 22 59 79 956.