Informacja w sprawie funduszu współpracy międzyregionalnej finansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich

Zegar 02.02.2018    10:43

24 stycznia 2018 r. otwarto pierwszy nabór projektów w ramach współpracy międzyregionalnej finansowanej przez EOG i Norwegię.

Nabór będzie prowadzony do 1 lipca 2018 r. W ramach projektów finansowane będą partnerstwa co najmniej trzech podmiotów, zarówno z krajów UE, jak też z innych państw europejskich nie należących do tej organizacji. Łączny budżet funduszy współpracy to 34,5 mln euro (w tym 15 mln na obecny nabór), które mogą być przeznaczone na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w sektorach priorytetowych dla EOG, przy czym nas zainteresować może jedynie priorytet pierwszy: innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność.

W ramach pierwszego priorytetu przewidziane są środki na:

  • projekty innowacyjne, kierowane głównie do MŚP (przygotowywanie instalacji pokazowych, pilotaż zastosowania) i związane z „zielonymi” technologiami dla transportu, technologiami dla gospodarki morskiej, przewidziano też środki na stosowanie bardziej ekologicznych technologii produkcji w innych branżach;

  • działalność badawczą – wspólne projekty podmiotów z krajów EOG i pozostałych;

  • edukację, stypendia i przedsiębiorczość wśród młodzieży;

  • zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym (głównie poprawa sytuacji kobiet na rynku pracy, wspieranie systemu opieki nad dziećmi);

  • dialog społeczny (miedzy pracodawcami, związkami zawodowymi i państwem).

Wsparcie w ramach punktu pierwszego może przyjmować różnorakie formy, m.in. grantów czy gwarancji kredytowych.

W niektóre elementy wsparcia wpisują się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego tj.: Bezpieczna żywność, Inteligentne systemy zarządzania i Wysoka jakość życia. Do aplikowania o środki wymagane jest posiadanie międzynarodowego konsorcjum (na stronie funduszy EOG funkcjonuje wyszukiwarka partnerów).

Operatorem całej współpracy regionalnej w ramach EOG jest firma Ecorys Polska z Warszawy.

Do składania wniosków uprawnione są konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów z 3 państw: lidera i dwóch członków, przy czym lider musi pochodzić z jednego z krajów-beneficjentów w UE[1], natomiast pozostałymi członkami mogą być podmioty zarówno z krajów-beneficjentów, jak i państw europejskich poza UE.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsorcjach są: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, agendy rządowe, przedsiębiorstwa, spółdzielnie, samorząd gospodarczy i inne. W przypadku projektów z zakresu innowacji 75% środków przewidziane jest dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

[1] Krajami-beneficjentami są Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.