Informacja prasowa - Mazowsze: jeden program operacyjny – dwa podejścia do korzystania ze środków unijnych

Zegar 01.04.2019    11:11

W UE trwają cały czas prace nad nowym budżetem, z którego będzie można korzystać po 2020 r. Województwa ruszają do kolejnego etapu walki o pieniądze na swoje przyszłe programy operacyjne. Mazowsze liczy na zmiany uwzględniające nowy podział statystyczny. Nie ustają zabiegi o to, by w nowej perspektywie finansowej UE traktować te dwie części Mazowsza w odrębny sposób. Marszałek Adam Struzik i prezydent Rafał Trzaskowski zwracali dziś uwagę na to, że powinien powstać jeden regionalny program operacyjny, w którym będą dwa komponenty. Czas, by europosłowie i rząd zadbali o rozsądne uwzględnienie istniejącego podziału w najnowszym budżecie.

W maju 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekt wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 oraz podstawowych rozporządzeń regulujących politykę spójności. Rozpoczął się wówczas proces negocjacji, zgłaszania uwag – m.in. w ramach Komitetu Regionów. Już wtedy marszałek Adam Struzik, który jest członkiem KR, zwracał uwagę na to, że przy podziale środków i ustalaniu zasad na lata 2021-2027 w przypadku Mazowsza powinno uwzględniać się już nowy podział statystyczny na dwa wewnętrzne regiony (obowiązujący od stycznia 2018 r.). Tylko w ten sposób można wykorzystać szansę regionu na większe wsparcie. Eurostat w lutym tego roku przedstawił dane na temat rozwoju regionów w UE. W prezentowanych informacjach pojawiały się już odrębnie dane dla regionów warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego. Jak widać, są więc podstawy do tworzenia osobnych zasad przydzielania unijnych środków. Radni Mazowsza w ubiegłym tygodniu apelowali do rządu RP o rozpoczęcie negocjacji z władzami unijnymi w tej sprawie. Czas, by starania samorządu poparli w Brukseli przedstawiciele rządu i europosłowie.

 

Głos samorządów o nowej perspektywie unijnej

Granice województwa nie zmieniły się. Warszawa jest też nadal stolicą regionu. Współpraca miasta z otaczającymi ją powiatami trwa od lat – m.in. w ramach obecnego programu operacyjnego tzw. obszar metropolitalny realizuje z unijnych środków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Takie myślenie powinno przyświecać nadal korzystaniu z unijnego wsparcia. Tylko jeden spójny program rozwiąże wyzwania infrastrukturalne, jakie wciąż przed nami stoją – zarówno przy wykorzystaniu środków europejskich, jak i krajowych np. w transporcie, w szczególności na terenie przy granicach obu naszych wewnętrznych regionów – zaznaczał marszałek Adam Struzik.

 

Podczas forum wyraźnie wybrzmiał apel o uwzględnienie głosu samorządów w procesie przygotowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz programowania przyszłej perspektywy finansowej UE. Wszystko po to, aby skierować interwencję rządową czy unijną tam, gdzie jest ona faktycznie potrzebna.

My, samorządowcy współtworzący metropolię warszawską, chcemy współpracować i brać współodpowiedzialność za rozwój swojego regionu. Chcemy angażować się na każdym etapie powstawania dokumentów strategicznych i operacyjnych dla nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w oparciu o realny i rozsądny harmonogram – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Apelujemy o uwzględnienie w projekcie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego działań wspierających rozwój miast wojewódzkich i ich obszarów metropolitalnych – dodał.

 

Jeden program – jedno podejście

W trakcie konferencji marszałek województwa Adam Struzik i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisali Stanowisko w sprawie wspólnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego obejmującego regiony warszawski stołeczny i mazowiecki regionalny. Dokument pokazuje gotowość samorządów na nową perspektywę unijną, a przede wszystkim wspólny apel o wzięcie głosu samorządów pod uwagę. Szczególnie podkreślone jest, że podział Mazowsza na odrębne jednostki NUTS-2 jest podziałem statystycznym, a Mazowsze nadal pozostaje jednym regionem administracyjnym. Zmiany mają być widoczne jedynie w działaniach stworzonych odrębnie dla każdego z regionów: warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego. Chodzi o optymalne wykorzystanie środków unijnych, by zmniejszyć zróżnicowanie w warunkach życia w regionie. Dzięki temu fundusze unijne będą rozdzielone z jeszcze dokładniejszym uwzględnieniem lokalnych potrzeb. Jeden program z dwoma komponentami odpowiadającymi dwóm NUTS-2 nadal oznacza wspólne projekty partnerskie.

Część Mazowsza do Polski Wschodniej

Z ostatnich danych Eurostatu widać wyraźnie, że wartość PKB na 1 mieszkańca w nowym regionie warszawskim stołecznym stanowiła w 2017 r. już 152 proc. średniej UE, podczas gdy w mazowieckim regionalnym jedynie 59 proc. Dysproporcja pomiędzy obiema częściami województwa jest największą w kraju i jedną z największych w Europie. Część województwa mazowieckiego w rzeczywistości kwalifikuje się do najbiedniejszych, a nie najbogatszych części kraju i Europy. Dlatego radni województwa apelowali ostatnio również o objęcie regionu mazowieckiego regionalnego Programem Operacyjnym Polska Wschodnia (PO PW). Wskaźniki PKB na mieszkańca w wybranych podregionach, objętych programem Polska Wschodnia, są wyższe niż np. w podregionie radomskim, który w 2016 r. osiągnął jedynie 67,8 proc. w stosunku do średniej krajowej, podczas gdy podregion olsztyński – 80,2 proc., białostocki – 82,1 proc., lubelski – 92,1 proc., a kielecki – 67 proc. Wszystkie wymienione podregiony objęte są wsparciem w ramach PO PW.

Nigdy nie uda się zmniejszyć dysproporcji między Warszawą a resztą województwa, jeśli region nie będzie mógł otrzymywać dodatkowego wsparcia, podobnego do tego, które mają Podlasie, Lubelszczyzna, Warmia i Mazury czy Kielecczyzna – podsumowywał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

 

Metropolia warszawska sprawnie wykorzystuje środki UE

Już w bieżącym wieloletnim budżecie unijnym przeznaczono specjalną pulę pieniędzy na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które samorządy metropolii warszawskiej chętnie wykorzystują w kształtowaniu ważnych dla mieszkańców aspektów życia, takich jak transport publiczny, edukacja czy rozwój gospodarczy. Fundusze te umożliwiają także ściślejszą współpracę Warszawy i gmin aglomeracji maksymalnie wykorzystującą ich potencjał i atuty. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej samorządy podpisały umowy na dofinansowanie unijne na kwotę ponad 590 mln zł. Za te pieniądze powstają m.in. drogi rowerowe i parkingi P+R, miejsca w żłobkach. Dzięki wspólnemu wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przedstawiciele gmin warszawskiej metropolii poznali się, nauczyli się ze sobą współpracować i nawzajem słuchać i sprawnie administrować.

 

Metropolia warszawska ma plan działania

M.st. Warszawa jest gotowe do podjęcia roli lidera regionu warszawskiego stołecznego.

Już w zeszłym roku utworzyliśmy w gronie wszystkich gmin i powiatów metropolii „Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej”, w którym nakreśliliśmy priorytetowe cele rozwoju – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – W toku prac programowych nad nową perspektywą finansową Unii Europejskiej będziemy je konfrontować w zakresie możliwości wsparcia ze środków europejskich, licząc się z tym, że nie wszystkie założenia będą mogły być sfinansowane z funduszy UE – dodaje.

Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej będzie przydatną pomocą w strategicznych decyzjach oraz w codziennych działaniach budujących metropolię w równowadze. Cele określone w „Planie działań strategicznych dla metropolii warszawskiej” to: rozwijanie inteligentnej, zintegrowanej sieci transportu zbiorowego i sieci drogowej, stworzenie „zielonej metropolii”,  zbudowanie atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, tworzenie warunków do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji, zapewnienie nowoczesnych usług społecznych.

 

Marta Milewska
rzeczniczka prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Kamil Dąbrowa
rzecznik prasowy
Urzędu m.st. Warszawy
tel. 22 44 333 80, kom. 726 086 524
wydzialprasowy@um.warszawa.pl
 
Autor: , Wprowadzenie: Katarzyna Bernaciak
Zdjęcia: Michał Słaby