III posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

14 września br. już po raz trzeci spotkali się członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Posiedzeniu Rady przewodniczył wicemarszałek Marcin Kierwiński.

14 września br. już po raz trzeci spotkali się członkowie Mazowieckiej Rady Innowacyjności. Posiedzeniu Rady przewodniczył wicemarszałek Marcin Kierwiński.

Na spotkaniu przedstawiono informacje nt. projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Omówiono także aktualne prace nad procedurami zamówień publicznych w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Członkowie Rady dyskutowali również na temat polityki klastrowej województwa mazowieckiego.

Mazowiecka Rada Innowacyjności, jako organ opiniodawczo-doradczy dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych technologii, stanowi niezwykle ważny element projektu systemowego pn. Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji.