I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu S3Chem

Zegar 23.03.2018    09:43

22 marca br. odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu S3Chem współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa.

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy branży chemicznej, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji otoczenia biznesu. Mieli oni możliwość zapoznać się z założeniami projektu, raportem na temat instrumentów finansowania z EFRR w ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 r. i ich zastosowania w sektorze chemicznym (biogospodarce). Zaproszeni goście wzięli również udział w zorganizowanych warsztatach na temat wdrażania RIS Mazovia i partycypacji interesariuszy w tym procesie.

 

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć współpracy i udziału w spotkaniach networkingowych, których celem jest przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przemysłu chemicznego na Mazowszu. Zebrani interesariusze wyrazili również potrzebę nawiązywania kontaktów międzynarodowych na rzecz internacjonalizacji wyników prac badawczych i wykorzystania ich w biznesie.

Więcej informacji o projekcie https://www.interregeurope.eu/s3chem/