Gospostrateg dla rozwoju Mazowsza

Zegar 02.12.2019    13:17

Jak wspierać harmonijny rozwój Mazowsza przy jego podziale na dwie jednostki statystyczne NUTS2? O tym dyskutowano 27 listopada br. podczas spotkania konsorcjum naukowego, które tworzą przedstawiciele samorządu województwa i uczelni. Uczestniczył w nim marszałek Adam Struzik.

Konsorcjum naukowe powołano, by opracować najkorzystniejsze narzędzia wspierania harmonijnego rozwoju województwa w sytuacji jego podziału na dwie jednostki statystyczne NUTS2. Tworzą je samorząd Mazowsza oraz uczelnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) oraz Politechnika Warszawska (PW). Wspólnie realizują projekt w w ramach prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG”. Zakończono już realizację pierwszego zadania. Jego rezultatem są dwa raporty, które będą podstawą dalszych działań. Pierwszy z nich – przygotowany przez pracowników SGH – wskazał teoretyczny fundament przyszłych narzędzi wspierania rozwoju na gruncie nauk ekonomicznych. Drugi usystematyzował dostępne publikacje dotyczących różnych aspektów rozwoju Mazowsza. Raport – przygotowany przez PW – analizował je i wskazał luki w dotychczasowych badaniach.  

 

Jak powinny się rozwijać obszary NUTS2?

Projekt ma określić obszary wspierające długofalowy rozwój obszarów NUTS2 na Mazowszu – warszawskiego stołecznego oraz mazowieckiego regionalnego. Jest on podzielony na dwie fazy:

  1. badawczą, która obejmuje: analizę procesów przepływu impulsów rozwojowych w świetle teorii rozwoju regionalnego i danych empirycznych z województwa mazowieckiego oraz czynników stymulujących rozwój poszczególnych regionów NUTS2 w województwie
  2. wdrożeniową, w której uzyskane wyniki badań będą konsultowane oraz zostaną podjęte działania na rzecz stworzenia instrumentów pozwalających na wdrażanie polityki optymalnego wykorzystania czynników stymulujących rozwój obu jednostek NUTS2 w kontekście wsparcia obszarów strategicznej interwencji, jak też terenów objętych ZIT i RIT.

Efektem badania będą propozycje konkretnych działań lub projektów, które pozwolą z jednej strony – na odwrócenie negatywnych dla subregionów trendów rozwojowych, z drugiej zaś – pozwolą na wzmocnienie w nich rozwoju gospodarczego.

 

W wyniku analizy przedstawione będą zalecenia dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, w tym ZIT. Rekomendacje przedstawione zostaną z uwzględnieniem scenariuszy opisanych w strategii, tj.: konkurencyjności oraz scenariuszy zrównoważonego rozwoju, wyrównywania różnic i kryzysowego.