„Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – wykaz ofert

Czujnik Innowacji Zegar 18.05.2016    13:30

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2016 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Uprzejmie informujemy, że zestawienie ofert oraz informacja na temat przyczyn niespełnienia wymogów formalnych i sposobie postępowania w przypadku wystąpienia błędu lub uchybienia formalnego, zostały zamieszczone w załączonym wykazie.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, w terminie do 25 maja 2016 r. (decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie), ma możliwość:

  • uzupełnienia lub poprawienia oferty,
  • złożenia zastrzeżenia do wyniku oceny formalnej.

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu.

Informacje w sprawie sposobu uzupełnienia lub poprawienia oferty można uzyskać telefonicznie pod numerami: 22 59 79 794 oraz 22 59 79 956.