Cykl szkolen pn. Zdobycie wiedzy o innowacyjności

RIS Mazovia Zegar 14.07.2010    13:59

Miło nam poinformować, iż w połowie czerwca rozpoczęła się realizacja cyklu szkoleń pod nazwą Zdobycie wiedzy o innowacyjności, realizowanego w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza (Moduł II Zdobycie wiedzy o innowacyjności, Zadanie nr 2. Podwyższanie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za wdrażanie RSI).

Miło nam poinformować, iż w połowie czerwca rozpoczęła się realizacja cyklu szkoleń pod nazwą Zdobycie wiedzy o innowacyjności, realizowanego w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza (Moduł II Zdobycie wiedzy o innowacyjności, Zadanie nr 2. Podwyższanie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za wdrażanie RSI).

W szkoleniach tych biorą udział pracownicy Wydziału Innowacyjności Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, odpowiadający za realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również pracownicy Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zaangażowani w realizację projektu systemowego pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji”.

W dniach 14-15 czerwca br. odbyło się szkolenie pt. „Komercjalizacja technologii i innowacyjnych rozwiązań”. Uczestnicy zyskali wiadomości z zakresu:

• podstawowych pojęć z obszaru komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań, z uwzględnieniem standardów OECD,
• ochrony własności intelektualnej i transferu technologii,
• komercjalizacji technologii (metod, wyceny technologii, współpracy z funduszami kapitałowymi),
• oceny innowacyjności (zasadami rozpoznawania i zarządzania „okazjami”).

W dniach 24 – 25 czerwca br. odbyło się drugie z cyklu, dotyczące „Zasad tworzenia regionalnych strategii innowacji” podczas którego uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

• podstawowe pojęcia z zakresu tworzenia strategii innowacji w oparciu o standardy OECD,
• definicja, geneza i rola RSI jako dokumentu strategicznego z punktu widzenia regionu (Mazowsza),
• zasady tworzenia projektu RSI (analiza problemów, ustalenie hierarchii celów, i działań priorytetowych, określenie standardów monitoringu i ewaluacji, harmonogram i budżetowanie),
• rola i zadania JST w kreowaniu polityki innowacyjnej,
• przykłady dobrych praktyk (Polska, UE).

„Innowacyjna przedsiębiorczość”, to tytuł trzeciego z cyklu szkoleń, które odbyło się 1 – 2 lipca br. W jego trakcie poruszane były kwestie dotyczące:

• pojęć podstawowych z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości – stymulowania i finansowania innowacji,
• identyfikacja źródeł współfinansowania,
• barier innowacyjności (aspekt regionu Mazowsza),
• kluczowych instytucji (klastrów, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości),
• trendów światowych w zakresie współpracy biznes – nauka,
• strategii innowacji (scenariuszy, metod cenowych, prognozowania i rozprzestrzeniania innowacji).

Czwarte z cyklu szkoleń – „Innowacje w sektorze usług dla rozwoju lokalnego i regionalnego” odbędzie się 16 – 17 sierpnia br. Dotyczyć będzie:

• pojęć podstawowych z obszaru innowacji w sektorze usług dla rozwoju lokalnego i regionalnego z uwzględnieniem standardów OECD,
• roli innowacji w sektorze usług dla gospodarki regionu,
• rodzajów innowacji w sektorze usług (zmiany, trendy ogólnoświatowe),
• specyfiki innowacji sektora usług a przedsiębiorstw przemysłowych,
• wyników międzynarodowych badań innowacji w sektorze usług (metodyka),
• modeli rozwoju lokalnego i regionalnego (wprowadzenie),
• firm usługowych na Mazowszu.

Ostatnie z cyklu szkoleń – „Trendy rozwojowe w innowacyjnych dziedzinach” planowane jest w dniach 23 – 24 sierpnia. Poruszone zostaną kwestie:

• pojęć podstawowych umożliwiających analizę trendów rozwojowych w innowacyjnych dziedzinach gospodarki z uwzględnieniem standardów OECD i innych w zakresie technologii nowopowstających,
• analiza trendów innowacyjności (również w ujęciu statystycznym),
• przegląd dostępnych narzędzi, programów (foresight i inne).

Osoba kontaktowa
Łukasz Górecki
tel. 22 511 74 11
l.gorecki@mazovia.pl