CHEMCLUST – Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych

Klastry na Mazowszu Zegar 13.10.2010    14:07

Według definicji Portera klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspe­cjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sekto­rach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i sto­warzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkuren­cyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki naro­dowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.
Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego w Unii Europejskiej. Wzmożona konkurencja ze strony państw Azjatyckich powoduje potrzebę rozpoczęcia procesu restrukturyzacji a także opracowania nowego modelu poprawy innowacyjności sektora.

logo_chemclust_2                                                  inter_ue

Według definicji Portera klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspe­cjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sekto­rach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i sto­warzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkuren­cyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki naro­dowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.
Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego w Unii Europejskiej. Wzmożona konkurencja ze strony państw Azjatyckich powoduje potrzebę rozpoczęcia procesu restrukturyzacji a także opracowania nowego modelu poprawy innowacyjności sektora.
W projekcie uczestniczy 10 partnerów z 7 krajów: z Niemiec – Ministerstwo Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt (partner wiodący), Ministerstwo Gospodarki, Rzemiosła i Energii Nadrenii Północnej-Westfalii i Stowarzyszenie ds. Rozwoju Brunsbuettel (kraj związkowy Szlezwik-Holsztyn),
z Hiszpanii – Agencja Rozwoju Regionalnego Asturii,
z Polski – Województwo Mazowieckie, z Republiki Czeskiej – Kraj Ustecki,
z Wielkiej Brytanii – Dystrykt Cheshire West and Chester i Region Tees Valley,
z Włoch – prowincja Nowara oraz z Niderlandów – Prowincja Limburg

Cel ogólny: poprawa efektywności polityki rozwoju regionalnego w dziedzinie innowacji i tworzenia klastrów w sektorze chemicznym poprzez współpracę międzyregionalną i wyminę dobrych praktyk.

Cele szczegółowe:

  1. Przyśpieszenie procesów innowacyjnych w klastrach zlokalizowanych w regionach chemicznych poprzez:
    a. usprawnienie organizacji klastrów chemicznych w celu stworzenia „obszarów wiedzy”’;
    b. włączenie głównych aktorów sektora B+R oraz administracji lokalnej i regionalnej do partnerstw klastrowych na rzecz innowacji,
    c. rozwijanie przyjaznych innowacjom struktur regulacyjnych w klastrach chemicznych na płaszczyźnie europejskiej
  2. Transfer doświadczeń i wspólne wdrażanie dobrych praktyk w ramach trzech działań pilotażowych;
  3. Formułowanie rekomendacji dla polityki na szczeblu europejskim i regionalnym w celu stworzenia przyjaznego innowacjom otoczenia regulacyjnego;

Jednym z priorytetów projektu jest współdziałanie firm sektora chemicznego mających siedzibę na terenie Województwa Mazowieckiego w celu utworzenia klastra chemicznego.

Więcej szczegółów http://www.chemclust.eu/
Zapraszamy do współpracy