BEZPŁATNE szkolenie z zakresu opłat reprograficznych

Zegar 15.06.2022    14:33

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z zakresu opłat reprograficznych (tzw. opłat od czystych nośników) w związku z realizowanym przez Izbę projektem: "Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, który jest współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP".

Opis Projektu realizowanego przez KIGEiT: https://kigeit.org.pl/modelowanie-systemu-ofert-dla…/

 

Urządzenia i nośniki danych umożliwiające kopiowanie treści prawem chronionych, objęte są tzw. opłatą reprograficzną - opłatą od tzw. czystych nośników. Do naliczenia opłat i ich zapłaty zobowiązani są producenci i importerzy ustalonych przez ministra właściwego dla spraw kultury urządzeń i nośników. Nieprzestrzeganie tych przepisów może narazić podmioty gospodarcze na poniesienie kosztów, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do odpowiedzialności karnej osoby prowadzącą daną działalność gospodarczą, niezależnie od formuły tej działalności.

 

TERMINY SZKOLEŃ:
21 czerwca 2022 r. g. 12:00 - 16:15

27 czerwca 2022 r. g. 12:00 - 16:15

20 września 2022 r. g. 12:00 - 16:15

27 września 2022 r. g. 12:00 - 16:15

 

MIEJSCE SZKOLEŃ:

Siedziba Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Izba zaprasza po jednym przedstawicielu z Firmy!

 

Aby skorzystać ze szkolenia należy:

  • wysłać wypełnione zgłoszenie z podaniem nazwy firmy na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl (KIGEiT zarezerwuje termin szkolenia), lub
  • zadzwonić pod numer telefonu 22 840 65 22 do biura Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
    i Telekomunikacji i zarezerwować termin szkolenia.

 

Więcej informacji na temat szkoleń znajdą Państwo na Stronie Internetowej KIGEiT.

 

PLAN SZKOLENIA:

1. Geneza opłat od tzw. czystych nośników
2. Implementacja „godziwej rekompensaty” w ramach polskiego prawa
3. Usytuowanie opłat prawnoautorskich od tzw. czystych nośników w porządku prawnym (charakter opłat)
4. Rekompensata dla twórców
5. Podstawy prawne opłat prawnoautorskich od tzw. czystych nośników dla sfer audio, wideo i reprografii
6. Przepisy wykonawcze określające kategorie urządzeń i nośników podlegających opłacie oraz wysokość opłat
7. Rozporządzenie Ministra właściwego dla spraw kultury
8. Przedmiot opłaty reprograficznej

PRZERWA KAWOWA

9. Organizacje zbiorowego zarządzania wskazane do poboru opłat
10. Beneficjenci opłat
11. Cena urządzenia/nośnika jako podstawa naliczenia opłat
12. Odpowiedzialność karna wynikająca z naruszenia przepisów ustawowych regulujących naliczanie i pobór opłat od tzw. czystych nośników
13. Okresy przedawnienia roszczeń z tytułu opłat reprograficznych
14. Procedury obowiązujące w poborze opłat
15. Bariery i trudności w procesie naliczania i odprowadzania opłat.

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny, logo Rzeczpospolita Polska, logo Mazowsze serce Polski, logo Unia Europejska Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, logo Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji.