Aktualne działania w projekcie „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

RIS Mazovia Zegar 09.07.2012    12:39

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w okresie od 2009 do 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.

Tło i cel główny projektu

Województwo mazowieckie jest regionem o największym potencjale naukowo-badawczym oraz innowacyjnym w stosunku do pozostałych województw w Polsce, charakteryzującym się jednak dużym wewnętrznym zróżnicowaniem (rozwinięta Warszawa – „motor” rozwoju regionu oraz słabo rozwinięte podregiony). Prowadzenie efektywnej polityki rozwoju, wykorzystującej potencjał naukowo-badawczy Mazowsza, wymaga od władz samorządowych zidentyfikowania problemów, określenia celów strategicznych i konsekwentnego dążenia do ich realizacji. W tym celu opracowana została Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2007-2015 zakładająca uruchomienie i wdrożenie działań ukierunkowanych na wzrost innowacyjności całego regionu, w tym na podniesienie świadomości proinnowacyjnej mieszkańców Mazowsza.

Prawidłowe wdrażanie Strategii nie byłoby możliwe bez zbudowania efektywnego systemu jej monitoringu i ewaluacji. Dzięki tym działaniom możliwa będzie obserwacja procesów innowacyjnych zachodzących w naszym regionie, pozycjonowanie Mazowsza w stosunku do innych regionów kraju i Unii Europejskiej, jak również identyfikacja potencjalnych obszarów usprawnień.

Celem głównym projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” jest zapewnienie właściwego poziomu nadzoru procesów wdrażania Strategii w województwie mazowieckim poprzez budowę i uruchomienie systemu monitoringu tych procesów.

 

Cele szczegółowe projektu

Cel główny projektu zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

 • identyfikację i wdrożenie systemowych narzędzi, służących efektywnemu zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2015 r.;
 • inwentaryzację dostępnych danych, ich uzupełnienie w celu budowy systemu monitoringu i ewaluacji, wspomaganego rozwiązaniami IT;
 • określenie stanu i potrzeb regionu w zakresie innowacyjności – wypracowanie mechanizmów bieżącego monitorowania i modelowania przyszłych trendów i diagnoz innowacyjności;
 • budowę spójnej polityki innowacji, opartej na komunikacji różnych środowisk;
 • wzrost świadomości dotyczącej innowacyjności u ok. 5-10 % przedsiębiorców z województwa mazowieckiego;
 • animację nowoczesnej kultury innowacji;
 • wypracowanie mechanizmów niwelowania różnych w województwie mazowieckim.

 

Grupy docelowe

Bezpośrednim adresatem projektu – beneficjentem ostatecznym będzie cały region, pośrednim natomiast – wszyscy otwarci i kreujący innowacje na co dzień, a więc społeczność lokalna, przedstawiciele sektora biznesu (w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw), nauki (głównie szkoły wyższe, jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki PAN), instytucje otoczenia biznesu (przede wszystkim organizacje ściśle współpracujące i wspierające przedsiębiorstwa w województwie mazowieckim), mogące korzystać z wyników, danych, nawiązywać kontakty, kreować nowe rozwiązania w oparciu o wyniki projektu. Kluczowym adresatem projektu są władze województwa mazowieckiego, które zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza są odpowiedzialne za jej wdrażanie.

 

Oczekiwane rezultaty projektu

Rezultaty twarde:

 • przygotowanie platformy informatycznej, o którą oparty zostanie system monitoringu;
 • zaangażowanie w ramach projektu ok. 30 instytucji/partnerów regionalnych w monitoring procesów innowacyjnych w województwie mazowieckim;
 • stworzenie programu dotyczącego szczegółowego wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji pod kątem zmian zachodzących w województwie mazowieckim;
 • publikacje informacyjne, raporty, opracowania i ekspertyzy;
 • konferencje merytoryczne i infoseminaria;
 • stworzenie obserwatorium pozycjonowania województwa mazowieckiego na tle krajowym i międzynarodowym;
 • opracowanie podstaw metodologicznych systemu monitoringu;
 • opracowanie podstaw systemu ewaluacji;
 • kampania medialna.

Rezultaty miękkie:

 • wzrost świadomości dotyczącej innowacyjności u ok. 5-10 % przedsiębiorców z województwa mazowieckiego;
 • wzrost kompetencji w zarządzaniu procesem wdrażania RIS MAZOVIA w ciągu 3 lat;
 • zwiększenie u ok. 50% uczestników projektu świadomości w zakresie RIS MAZOVIA;
 • zwiększenie kreatywności dotyczącej rozwiązań proinnowacyjnych wśród 30% podmiotów uczestniczących w projekcie.

 

Budżet projektu

Łączny planowany budżet projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” wynosi ok. 13 296 082 PLN.

 

Aktualności

Harmonogram prac na 2012 rok zakłada m.in. przeprowadzenie analizy dotyczącej dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu w Polsce i na świecie, analizę najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności, weryfikację metodologii, aktualizację i operacjonalizację wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji, opracowanie zakresu danych pozyskiwanych z GUS (w tym mechanizmu systematycznego pozyskiwania danych z GUS). Powyższe analizy są w trakcie przygotowania, odbiór opracowania od Wykonawcy nastąpi w lipcu br. Wyniki opracowania będą poddane konsultacji Panelu Ekspertów, w którym zasiądą specjaliści z dziedziny innowacyjności.

W tym roku planowana jest także organizacja cyklu infoseminariów, podczas których zaprezentowane zostaną wyniki analiz przeprowadzonych w ramach projektu. Odbędą się szerokie konsultacje społeczne dotyczące tematyki smart specialisation (inteligentnej specjalizacji).

W drugiej połowie roku po raz kolejny będzie obradować Mazowiecka Rada Innowacyjności. Członkowie Rady będą dyskutować o założeniach dokumentów strategicznych dla Mazowsza przygotowywanych w związku z perspektywą finansową 2014-2020.

Ponadto, w celu poszerzenia eksperckiej wiedzy na temat najnowszych tendencji z dziedziny innowacyjności, członkowie zespołu projektowego regularnie uczestniczą w konferencjach oraz warsztatach specjalistycznych organizowanych przez instytucje unijne, m.in. Week of Innovative Regions WIRE2012, Transforming Regional Economies: „The Power of Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation”, Innovation Policy Workshop on “Smart Investment for Smart Innovation”. W związku z rejestracją województwa na Platformie S3 osoby bezpośrednio związane z pracami nad aktualizacją RIS, będą także brać udział w warsztatach organizowanych w ramach Platformy.