Inteligentna specjalizacja 2020+

Zegar 07.07.2020    14:05

Zapraszamy do konsultacji projektu nowej inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Warunki przyznawania środków UE w nowej perspektywie finansowej zwiększają nacisk na kwestie związane z procesem przedsiębiorczego odkrywania i koncentracją zasobów, m.in. na zagadnieniach związanych z Przemysłem 4.0 i gospodarką o obiegu zamkniętym. Od dobrego zarządzania regionalną strategią inteligentnej specjalizacji będzie zależało przyznanie środków w obszarach badań, rozwoju, innowacyjności i cyfryzacji.

Przedłużający się stan epidemii uniemożliwia organizację warsztatów, spotkań grup roboczych i dyskusję w tradycyjnej formie. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w internetowych konsultacjach i o podzielenie się uwagami, sugestiami i pomysłami na wprowadzenie zmian.

Poniżej znajduje się propozycja aktualizacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. Projekt opiera się m.in. na wnioskach z zeszłorocznego przeglądu inteligentnej specjalizacji, analizach projektów w ramach Działań 1.2 i 3.3 RPO WM i priorytetowych kierunkach badań. Zakładamy, że zmiana powinna mieć charakter ewolucyjny, aby zachować ciągłość z dotychczasowymi działaniami i pozwolić na płynne przejście do nowego okresu programowania. Proponujemy zachowanie czterech „funkcjonalnych” obszarów tematycznych, jednak z modyfikacją ich opisów i nazw, a także wprowadzenie do strategii szeregu kryteriów ułatwiających badanie zgodności różnych przedsięwzięć z inteligentną specjalizacją. Inteligentna specjalizacja nadal powinna wskazywać wspólny cel dla różnego rodzaju projektów i instrumentów wsparcia, bez stosowania zamkniętych katalogów branż lub technologii na poziomie strategicznym.

Przedstawiony dokument jest szkicem, w oparciu o który chcielibyśmy wspólnie z Państwem zaktualizować inteligentną specjalizację Mazowsza. Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu, w terminie do 21 lipca br., na adresy email: malgorzata.bialczak@mazovia.pl; piotr.dylewski@mazovia.pl.