Inauguracyjne posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Działalność Mazowieckiej Rady Innowacyjności stanowi element realizacji projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. Przewodniczącym Mazowieckiej Rady Innowacyjności jest Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik.

CHEMCLUST – Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych
Klastry na Mazowszu Zegar 13.10.2010    14:07

Według definicji Portera klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspe­cjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sekto­rach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i sto­warzyszeń branżowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klastry osiągające masę krytyczną (niezbędna liczba firm i innych instytucji tworząca efekt aglomeracji) i odnoszące niezwykłe sukcesy konkuren­cyjne w określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal każdej gospodarki naro­dowej, regionalnej, stanowej, a nawet wielkomiejskiej, głównie w krajach gospodarczo rozwiniętych.
Przemysł chemiczny jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu przetwórczego w Unii Europejskiej. Wzmożona konkurencja ze strony państw Azjatyckich powoduje potrzebę rozpoczęcia procesu restrukturyzacji a także opracowania nowego modelu poprawy innowacyjności sektora.

Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą
Czujnik Innowacji Zegar 01.10.2010    15:05

Głównym celem projektu jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z Regionu Mazowieckiego oraz Regionu Świętokrzyskiego.

Cykl szkolen pn. Zdobycie wiedzy o innowacyjności
RIS Mazovia Zegar 14.07.2010    13:59

Miło nam poinformować, iż w połowie czerwca rozpoczęła się realizacja cyklu szkoleń pod nazwą Zdobycie wiedzy o innowacyjności, realizowanego w ramach projektu systemowego pn. Podnoszenie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa profesjonalnych kadr regionu Mazowsza (Moduł II Zdobycie wiedzy o innowacyjności, Zadanie nr 2. Podwyższanie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za wdrażanie RSI).