Wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020”
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 15.02.2017    15:33

W dniu 13 lutego 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się spotkanie z członkami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Mamy inteligentną specjalizację!!!
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 22.12.2016    12:45

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez województwo mazowieckie warunku wstępnego 1.1 Badania naukowe i innowacje, dotyczącego regionalnej strategii na rzecz inteligentnej specjalizacji. Oznacza to możliwość certyfikowania środków w ramach pierwszej osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wizyta przedstawicieli regionu Walonia na Mazowszu
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 22.12.2016    08:54

W dniach 12-16 grudnia br. Samorząd Województwa Mazowieckiego gościł po raz kolejny przedstawicieli regionu Walonia. Wizyta studyjna była ostatnim przedsięwzięciem zaplanowanym w projekcie pn. „Wspieranie polityki innowacyjności w oparciu o podejście do polityki klastrowej i inteligentnych specjalizacji w regionie Walonia”

Inteligentna specjalizacja – Stan realizacji działań dla spełniania warunku ex ante dla CT 1 EFSI
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 29.03.2016    11:58

W dniach 17-18 marca br. w Zegrzu odbyło się spotkanie regionów dotyczące omówienia stanu realizacji działań dla spełnienia warunków ex ante dla CT1 EFSI w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”, Priorytet XI Pomoc Techniczna.

Spotkanie dotyczące wsparcia firm w Programie Inteligentny Rozwój za nami
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 16.03.2016    13:15

Ponad 8 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczono na wsparcie dla firm. O tym jakie projekty mogą z ich pomocą sfinansować, rozmawiano podczas spotkania informacyjnego, które odbyło się w Warszawie 3 marca br.

Artykuł: Inteligentne Mazowsze – w magazynie Green Economy
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 04.02.2016    10:34

W pierwszym numerze magazynu Green Economy, ukazał się artykuł Inteligentne Mazowsze Nowe wyzwania dla SamorząduWojewództwa Mazowieckiego.

Siła zielonej energii
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 10.09.2015    15:06

Skąd pozyskać środki na założenie własnej działalności? Jak wykorzystywać odnawialne źródła energii? M.in. na te tematy dyskutowali uczestnicy czwartkowej konferencji pn. „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”

KONSULTACJE SPOŁECZNE REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI DLA MAZOWSZA 2014-2020 WRAZ Z INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĄ REGIONU
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 26.02.2014    16:51

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o rozpoczęciu w dniu 27 lutego 2014 r. konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014 – 2020 (aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015, RIS), które potrwają do 3 kwietnia 2014 r.

Płock – konsultacje założeń inteligentnej specjalizacji Mazowsza
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 10.06.2013    15:06

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym określenia potencjału rozwojowego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu płockiego.

Siedlce – konsultacje założeń do inteligentnej specjalizacji Mazowsza
PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 05.06.2013    21:29

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. w godzinach 11:00 – 13.00, w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

1 2